ES Fondi mjas lapa Skums

Veselības aprūpē iesaistīto personu kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana, pieredzes apmaiņas pasākumi

Mērķauditorija: 
Jebkura Latvijas veselības aprūpē iesaistīta persona (gan fiziskas, gan juridiskas personas)
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

ESF tālākizglītības projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai ietvaros ir uzsākta pieteikšanās veselības aprūpē iesaistīto personu kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumiem.

Šī aktivitāte paredz ārvalstu kolēģu piesaisti pēcdiploma apmācībai Latvijā, kā arī mūsu valsts veselības aprūpē strādājošo zināšanu un prasmju apguvi vai papildināšanu ārpus Latvijas.

Vispārīga informācija:

- Pieredzes apmaiņas aktivitātei var pieteikties jebkura Latvijas veselības aprūpē iesaistīta persona.
- Privāta (fiziskā) persona var pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam uz citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti.
- Juridiska persona var pieteikt ārvalstu ekspertu pieredzes apmaiņas aktivitātes realizēšanai Latvijā (ārvalstu eksperta piesaistī apmācību īstenošanai Latvijā). Ārvalstu eksperts var būt no jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
- Pieredzes apmaiņas pretendentam no projekta līdzekļiem tiks segti ceļa izdevumi (aviobiļete, vilciena, autobusa u.tml. biļete) līdz pieredzes apmaiņas norises vietai (pilsēta, apdzīvota vieta) un atpakaļ, kā arī viesnīcas izdevumi par dzīvošanu pieredzes apmaiņas norises laikā ne ilgāk par 7 dienām.
- Ārvalstu ekspertam no projekta līdzekļiem tiks segti ceļa izdevumi (aviobiļete, vilciena, autobusa u.tml. biļete) no jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts līdz Latvijai un atpakaļ, kā arī viesnīcas izdevumi par dzīvošanu pieredzes apmaiņas norises laikā ne ilgāk par 7 dienām.
- Lūdzam ņemt vērā, ka iesniedzējam pašam NAV JĀVEIC transporta biļešu un viesnīcas rezervācijas. Ja ekspertu komisija atbalstīs Jūsu pieteikumu, transporta biļešu un viesnīcu rezervāciju nodrošinās tūroperators.

Pieteikšanās:

Fiziskām personām (j
a plānots doties uz ārvalstīm pieredzes apmaiņas iegūšanai), pretendents pa pastu vai personīgi Veselības ministrijā (adrese: Veselības ministrija, 213. vai 205. kab., Brīvības iela 72, LV-1011) iesniedz:
- aizpildītu pieteikuma formu pieredzes apmaiņas aktivitātes realizācijai ārvalstīs, ko var lejuplādēt ŠEIT 
- aizpildot pieteikuma anketu, obligāti jānorāda kontaktinformācija - tālrunis un e-pasta adrese;
- aizpildītu fiziskas personas apliecinājumu, ko var lejuplādēt ŠEIT 
- rakstisku darba devēja (ja pretendents atrodas darba tiesiskajās attiecībās) apliecinājumu, ka darbinieks pieteikuma formā norādītajā laika posmā varēs piedalīties pieredzes apmaiņas aktivitātē;
- rakstisku ārvalstu iestādes, uz kuru pretendents plāno doties pieredzes apmaiņā, apliecinājumu, ka pieteikuma formā norādītajā laika posmā pretendents varēs konkrētajā iestādē piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos un pēc tam saņems par to rakstisku apliecinājumu no šīs iestādes.
Uzmanību! Lūdzam pieteikties vismaz 2 mēnešus (60 dienas) pirms plānotā pieredzes apmaiņas brauciena!

Juridiskām personām (ja plānots uzaicināt ārvalstu ekspertu uz Latviju), pretendents (juridiska persona) pa pastu vai personīgi Veselības ministrijā (adrese: Veselības ministrija, 213. vai 205. kab., Brīvības iela 72, LV-1011) iesniedz:
- aizpildītu pieteikuma formu pieredzes apmaiņas aktivitātes realizācijai Latvijā, ko var lejuplādēt ŠEIT
- aizpildot pieteikuma anketu, obligāti jānorāda kontaktinformācija - tālrunis un e-pasta adrese;
- aizpildītu juridiskas personas apliecinājumu, ko var lejuplādēt ŠEIT
- ārvalstu eksperta rakstisku apliecinājumu par gatavību pieteikumā norādītajā laikā ierasties Latvijā un dalīties savā pieredzē, norādot plānoto pieredzes apmaiņas sniegšanas apjomu (piemēram, dalība operācijās, semināru vadīšana, klīnisko gadījumu izvērtēšana u.c.);
- Latvijas iestādes, kur plānots realizēt pieredzes apmaiņas pasākumus (piemēram, ārstniecības iestāde), rakstisku apliecinājumu par gatavību pieteikumā norādītajā laikā realizēt savā iestādē pieteikumā norādītos pieredzes apmaiņas pasākumus (nodrošināt telpas, iespēja piedalīties operācijās, klīnisko gadījumu izvērtējumos u.c.).
Uzmanību! Lūdzam pieteikties vismaz 2 mēnešus (60 dienas) pirms plānotā pieredzes apmaiņas pasākuma Latvijā!

Vērtēšana:

- Pretendentu iesniegtās pieteikuma formas un pievienotos dokumentus, atbilstoši to reģistrācijas secībai Veselības ministrijā, izskata Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai Eksperti ekspertu sanāksmēs, kas tiek sasauktas pēc vajadzības.
- Eksperti sanāksmēs izvērtē pretendenta iesniegtos dokumentus, saskaņā ar pretendentu atlases kritērijiem pieredzes apmaiņas aktivitātes realizācijai ārvalstīs vai pretendentu atlases kritērijiem pieredzes apmaiņas aktivitātes realizācijai Latvijā. Eksperti var pieprasīt pretendentam papildus informāciju, kas nepieciešama atzinuma sniegšanai.
- Eksperti sniedz atzinumu par pretendenta atbilstību vai neatbilstību pieredzes apmaiņas aktivitātei.


Kas jāņem vērā?

- Projekta aktivitāte Pieredzes apmaiņa ir paredzēta, lai dotu iespēju nozarē strādājošajiem apgūt tās zināšanas un prasmes, kuras Latvijā pašlaik nav iespējams apgūt, vai arī ir būtiski mācību procesā izmantot ārvalstu pieredzi.
- Viens no noteikumiem pretendentam ir prast valodu, kurā paredzētas mācības.
- Pēc mācību procesa beigām obligāta prasība ir pārskata iesniegšana ESF projekta realizētājam Veselības ministrijai par Pieredzes apmaiņas rezultātu. Fiziskas personas atskaites formu var lejuplādēt ŠEIT.  Juridiskas personas atskaites formu var lejuplādēt ŠEIT. Fizisko un juridisko personu atskaišu formām pievienojamie pielikumi Nr. 1 un Nr. 2 ir sagatavojami brīvā formā.
- Ja visi noteikumi, kas paredzēti pieteikumā, netiks pilnībā un laikus izpildīti, tad pretendentam ir pienākums atmaksāt visus ar šīs aktivitātes realizāciju saistītos projekta izdevumus.
- Iespēja pieteikties šim projektam ir ilglaicīga, un ekspertu komisija savu slēdzienu par saņemtajiem iesniegumiem sniegs visā ESF projekta realizācijas laikā atbilstoši nolikumā teiktajam.
- Tomēr būtu svarīgi, lai potenciālie pretendenti savus pieteikumus iesniegtu laikus, jo tas atvieglotu gan biļešu uz mācību vietu, gan viesnīcu rezervācijas iespējas vēlamajā termiņā un par optimālu cenu.
- Kad aktivitātei Pieredzes apmaiņa paredzētais finansējums būs izsmelts, pieteikumi vairs netiks pieņemti.

Tālrunis papildu informācijai: 67282816 vai 67686518

Mācību materiāli

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: