ES Fondi mjas lapa Skums

Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos (atkārtoti)

Mērķauditorija: 

Veselības noazarē iesaistītais personāls - ārsti, ārsta palīgi, māsas, māsas palīgi, vecmātes un citi speciālisti

Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

 
Programmas mērķis: sniegt zināšanas par interneta piedāvātajām tehnoloģiskajām iespējām un nodrošināt prasmi izpildīt tematiskās uzziņas, izmantojot interneta informācijas, kā arī sniegt priekšstatu par digitālo informācijas resursu daudzveidību.

Mērķauditorija:
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāls
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007
Kontaktpersona: Sanita Roģe
Tālr. 67409209
e-pasts: sanita [dot] roge [at] rsu [dot] lv
Programmas autors:  Latvijas Medicīnas bibliotēka
Apmācību ilgums: 24 stundas (3 dienas)
Apmācību apliecinošais dokuments: Sertifikāts par mācību programmas apgūšanu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Ārstiem - 20 kredītpunkti
Pārējiem - 24 kredītpunkti

Uzmanību!
Lūdzam ņemt vērā, ka personas, kas šīs programmas apguvušas jau 2009. vai 2010. gadā, atkārtoti pieteikties apmācībām nevar un kredītpunktus par apmācību apmeklēšanu nesaņems.

Lai piedalītos kursos, nav nepieciešamas padziļinātas datorprasmes - pietiekamas ir minimālas zināšanas datortehnikas un Interneta lietošanā.

Programmas uzdevumi:
1) nodrošināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar specializētajiem medicīnas informācijas meklēšanas datubāzēm, un brīvpieejas medicīnas resursiem;
2) sniegt zināšanas par interneta piedāvātajām tehnoloģiskajām iespējām un priekšstatu par digitālo informācijas resursu daudzveidību;
3) iemācīt prasmes atrast vērtīgu, ticamu un kvalitatīvu informāciju par medikamentiem, pacientiem sniedzamo informāciju, medicīnas attēlus, anatomijas grāmatas, dažādu starptautisku medicīnas organizāciju mājas lapas, materiālus tālākizglītībai;
4) attīstītas prasmes sameklēt un atlasīt drošu un ticamu informāciju, kā arī izvērtēt atrastos materiālus.
 
Apgūstot programmu veselības aprūpes speciālisti:
- pārzinās medicīnas informācijas elektronisko resursu daudzveidību un specializēto medicīnas datubāzu piedāvātās iespējas;
- pratīs meklēt medicīnas informāciju interneta brīvpieejas resursos un uz pierādījumiem balstītajās medicīnas datubāzēs;
- apgūs prasmi atrast klīniskos pētījumus un sistemātiskos pārskatus, kuri publicēti pasaules citējamajos žurnālos;
- iemācīsies strādāt ar atlasīto informāciju – meklējuma precizēšanu, saglabāšanu, informācijas avotu sarakstu drukāšanu, līdzīgu rakstu atrašanu, individuālo meklēšanas aģentu izveidi, kas ikdienā samazinās laiku meklējumu veikšanai;
- darbā ar specializētajām medicīnas datubāzēm - no atlasītajiem materiāliem iegūs kompetenci izvēlēties atbilstošākos, kvalitatīvākos resursus, kas palīdzētu pieņemt pareizākos lēmumus pacientu ārstēšanā.

Uzmanību!

Pieteikšanās noslēgusies! 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: