ES Fondi mjas lapa Skums

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga specializācija

Mērķauditorija: 
Ārstu palīgi
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: sagatavot ceturtā  līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – ārsta palīgu; radīt motivāciju tālākai izglītības iegūšanai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju

Mērķauditorija: Ārsta palīgi palīgi
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, www.rmkoledza.lu.lv 
Kontaktpersonas: Rūta Bogdanova
Tālr. 67840746
e-pasts: ruta [dot] bogdanova [at] rmkoledza [dot] lv
Linda Alondere
Tālr. 67840747
e-pasts: linda [dot] alondere [at] rmkoledza [dot] lv
 Programmas autors: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
 Apmācību ilgums:
Personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ārsta palīga kvalifikāciju – 1 gads
Personām ar profesionālo vidējo izglītību un ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju – 2 gadi 
Apmācību apliecinošais dokuments: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar neatliekamās medicīnas ārsta palīga specializāciju
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 40 KP – studiju ilgums 1 gads
80 KP – studiju ilgums 2 gadi

Mērķi:
1. Sagatavot ceturtā  līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – ārsta palīgu, kurš:
1.1. sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsslimnīcas etapā un stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās (neatliekamās palīdzības centros), strādā primārās veselības aprūpes ārstniecības iestādēs, nosaka pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi lieto un izraksta medikamentus, konstatē pacienta nāvi, kā arī nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem visos veselības aprūpes līmeņos, organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus sertificēta ārsta vai sertificēta ārsta palīga vadībā,
1.2. ir atbildīgs par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz spēkā esošām neatliekamās medicīniskās palīdzības vadlīnijām un standartiem,
1.3. veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, pilnveidojoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu, radošu mainīgos sociālekonomiskos apstākļos konkurētspējīgu personu,
1.4. iegūst prasmes nodrošināt zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīsta spēju patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.
2. Radīt motivāciju tālākai izglītības iegūšanai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Programmas apraksts: pēc studiju programmas apguves students spēs: parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par savu profesiju, nodrošinot neatliekamo medicīnisko palīdzību, visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un realizēšanu; balstoties uz analītisku pieeju, izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā, demonstrēt  prasmes, kas  ļauj parādīt radošumu, spēju darboties  komandā kritiskās un neprognozējamās situācijās, pacienta veselības problēmu risināšanā, pārrunājot un argumentēti apspriežot ar kolēģiem, pacientu piederīgajiem. Parādīt prasmes apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu, analizētu veiktās darbības, pilnveidotu  citu cilvēku darbību  un savu kompetenci; īstenot ārsta palīga darbības atbilstoši ārsta palīga profesijas standartam; kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību, pieņemt lēmumu par savu profesionālo pilnveidi; patstāvīgi formulēt, aprakstīt  un analizēt profesionālas problēmas,  integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un izprast  ārsta palīga vietu plašākā sociālā kontekstā.

Mācību materiāli Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: