ES Fondi mjas lapa Skums

Augstas kvalitātes operatīva pirmsdzemdību un dzemdību palīdzība augsta riska grūtniecēm un jaundzimušo primārā reanimācija

Mērķauditorija: 
Ginekologi - dzemdību speciālisti, ģimenes ārsti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas autors
Biruta Geidāne, RSU
Programmas izstrādes gads
2009
Apmācības ilgums
24 stundas

Programmas mērķis

Paaugstināt ārstu pēcdiploma teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni augsta riska grūtniecības antenatālajā aprūpē, neatliekamās palīdzības sniegšanā dzemdētājām un jaundzimušajiem, pēcdzemdību septisko saslimšanu profilaksē un racionālā ārstēšanā.

Programmas pamatojums

Viens no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) noteiktās Reproduktīvās veselības stratēģijas galvenajiem virzieniem ir mātes un perinatālā veselības uzlabošana.
Lai gan demogrāfiskajai situācijai Latvijā ir tendence uzlaboties, par ko liecina dzemdību skaita palielināšanās: 2007.g.- 23.097, salīdzinot ar 2000.g.- 20.151, perinatālās mirstības samazināšanās uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem: 2007.g - 9.4, salīdzinot ar 2000.g – 12.3, tomēr dabīgais pieaugums joprojām ir negatīvs, bet perinatālās mirstības un mātes mirstības rādītāji ir vieni no visaugstākajiem Eiropā.
Mātes mirstības struktūrā ir gan tiešie, ar grūtniecību tieši saistītie iemesli (embolijas, asiņošana, septiski sarežģījumi), gan netiešie (ekstraģenitālas patoloģijas, kuru norisi sarežģījusi grūtniecība).
Nedzīvi dzimušo nāves cēloņu struktūrā augsts ir hronisku hipoksiju rādītājs: 2005.g. – 58%, 2006.g. -57% un akūtu hipoksiju -2005.g.- 23%, 2006.g. – 21%.
Būtiska loma perinatālās aprūpes kvalitātes nodrošināšanā ir jāpiešķir aprūpes pēctecībai, un šīs programmas mērķis ir veidot dažādos aprūpes posmos iesaistīto speciālistu vienādu domāšanu. Programma piedāvā iespēju apgūt ikdienas darbā pielietojamas, augsta līmeņa zināšanas kā speciālistiem, tā arī primārās aprūpes ārstiem, kuri palīdz nodrošināt aprūpes nepārtrauktību un pēctecību. Būtisks labvēlīga rezultāta priekšnoteikums, lai izzinātu grūtniecības un dzemdību risku, ir ģimenes ārsta un speciālista sadarbība.
Programmā ietvertās tēmas ir aktuālas, tās kalpo reproduktīvās veselības uzlabošanai valstī.

Mācību metodes
 

Atbilstoši programmas mērķim un saturam teorētiskās zināšanas programmas dalībnieki apgūst, noklausoties lekciju kursu, praktiskam darbam tiek piedāvātas lekcijas, tēmai atbilstošu klīnisko gadījumu analīze un izvērtēšana pēc iepriekš izstrādātas shēmas, kā arī jaundzimušā primārās reanimācijas iemaņu apgūšana, izmantojot lelli-manekenu.
Patstāvīgā darba ietvaros katram apmācības programmas dalībniekam pirmajā apmācības cikla dienā tiek dota iespēja izvēlēties kādu no piedāvātām 5 tēmām dzemdniecībā, par kuru jāsagatavo jaunākās medicīniskās literatūras apskats un atzinumi rakstiskā veidā (apjoms divas A4 lapas) vai „Power Point” prezentācija, kas jāizklāsta kolēģiem un docētājiem pēdējā cikla dienā.

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana

Programmas dalībnieku zināšanu novērtēšana notiek:

  • ar 30 minūšu ilgu daudzatbilžu testu, kurā ir 25 jautājumi par visām tēmām, kuras analizētas cikla laikā un balstīti uz docētāju lekciju materiālu. Lai nokārtotu pārbaudījumu, pareizi jāatbild uz 75% jautājumu. Katram jautājumam ir 4 piedāvātās atbildes, no kurām viena pareiza. Gadījumā, ja ārsts testu nenokārto, to iespējams pārrakstīt pēc nedēļas, laiku un vietu saskaņojot ar programmas vadītāju.
  • katram programmas dalībniekam jānodemonstrē iegūtās iemaņas jaundzimušā primārā reanimācijā.
  • literatūras apskata prezentāciju par izvēlēto, dzemdniecībā aktuālo tēmu docētājs vērtē kā „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Gadījumā, ja darbs nav ieskaitāms, ar programmas vadītāju saskaņo tālāko iespēju sekmīgi pabeigt programmu (papildus literatūras apguve, darba pārstrādāšana un atkārtota iesniegšana).
  • Sekmīgi nokārtota pārbaude kursu nobeigumā dod iespēju saņemt sertifikātu un kredītpunktus resertifikācijai.

Programmas satursMācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: