ES Fondi mjas lapa Skums

Nebijusi iespēja, kam vēlam ilgu mūžu

Datums: 
11.11.2010

Nu jau trešo gadu Latvijas veselības aprūpes jomā iesaistītajām personām, gan ārstiem, māsām, vecmātēm u.c. ārstniecības personām, tāpat arī ārstniecības atbalsta personām un tiem, kuru darba vieta ir veselības aprūpes nozarē, bet specialitāte tieši nav saistīta ar medicīnu (ekonomistiem, biofiziķiem, reģistratoriem, statistiķiem u.c.), ir iespēja izmantot ESF līdzfinansētā projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” piedāvāto iespēju bez līdzdalības maksas apgūt saturiski un arī apjoma ziņā ļoti atšķirīgas tālākizglītības programmas. Jau pašlaik 13 966 veselības aprūpē un veselības veicināšanā iesaistītās personas ir pabeigušas kādu no programmām, 2047 personas turpina apmācību, bet ir plānots, ka projekta iespējas līdz 2011. gada septembrim varētu izmantot vēl 9000 personas. Tomēr, kā liecina projekta īstenošanas laikā veiktās darbinieku, darba devēju un profesionālo asociāciju aptaujas dati, projektā skoloties gribētāju skaits ir ap 40 000. Vērtējot to, kā veicās projekta realizācija pirms trim gadiem un tagad, var teikt, ka pirmie kucēni ir izauguši un pārdzīvojuši savas augšanas grūtības. Nu jau vairs nevienā no Latvijas reģioniem nav svešs jēdziens ESF tālākizglītības programma, pieteikšanās uz mācību nodarbībām ir iespējama elektroniski projekta mājaslapā www.talakizglitiba.lv, kā arī pie programmu realizētājiem.

 
Kā atzīst arī paši programmu realizētāji, pozitīvi projekta realizāciju ietekmēja jau uzkrātā pieredze tālākizglītības pasākumu organizēšanā, sistemātisks, strukturēts darbs, laba profesionālā komanda: pasniedzēji, administratīvais dienests, sadarbība ar ārstniecības iestādēm. Noteikti pozitīvs faktors ir bezmaksas mācību iespēja apmācāmajiem, kā arī reģionālais realizācijas princips. Turpmāko realizāciju atvieglo ESF projekta atpazīstamība un pozitīvā pieredze. Negatīvie momenti: neskaidrība, nedrošība darba tirgū, haotiskie lēmumi par iestāžu pastāvēšanu un finansējumu, bezdarba draudi, tā visa dēļ mērķauditorija zaudē motivāciju apmeklēt piedāvātos izglītības pasākumus. Daudzviet traucē vājie interneta sakari, īpaši reģionos, kā arī iekšējās komunikācijas problēmas gan reģionos, gan šaurākā skatījumā – ārstniecības iestādēs. Ir labie un sliktie reģioni aktivitātes ziņā. Kā trūkums minama arī zema iestāžu administrācijas ieinteresētība projekta realizācijā, kam ir arī pamatoti argumenti no darba devēju puses. Mācību laikā darbiniekam nav iespējams veikt savus tiešos darba pienākumus, un darbu apjoms jāpārdala pārējiem kolēģiem. Projekta realizācijas laikā atklājas samērā vājā saziņa un sadarbība starp ambulatoro un stacionāro sektoru. Individuālā darba darītāji – ģimenes ārsti – atrodas tādā kā izolētībā un nav informatīvi sasniedzami. Projekta realizāciju negatīvi ietekmē arī ļoti saspringtais laika grafiks tik apjomīgu projektu realizācijā un projektu pārklāšanās, tāpēc daļa mērķauditorijas nav nepaspēj apgūt visas interesējošās programmas. Tomēr mācību procesa laikā aizpildītās aptaujas anketas liecina, ka mācību kvalitāte ir uzlabojusies. 2010. gada rudenī realizācijai izsludinātās 30 profesionālās pilnveides programmas, lai gan to realizācijas termiņi ir īsi, norit sekmīgi, un interesentu skaits dažās no tām pat ir lielāks par projekta iespējām.

Jāpievērš visu ārstniecības iestāžu vadītāju un profesionālo asociāciju pārstāvju uzmanība tam, ka jau šogad ir plānots sākt jaunu, līdz šim nerealizētu projekta aktivitāti – pieredzes apmaiņu, kas dos iespēju, piesaistot ārzemju vieslektorus vai nodrošinot apmācību ārpus Latvijas, papildināt profesionālo pieredzi tajos veselības aprūpes pakalpojuma veidos, kuru apguve nav iespējama, izmantojot lokālos resursus, vai kuros nepieciešama kvalifikācijas pilnveide ārpus Latvijas. Gan juridiskās personas, gan privātpersonas varēs pieteikties aktivitātei, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu, kurā būs jānorāda informācija par nepieciešamo apmācību ārpus Latvijas, bet pieteikumu par vēlmi uzaicināt mācību spēkus uz Latviju no ES valstīm vai ES ekonomiskās zonas valstīm varēs iesniegt vien juridiskas personas. Projekta realizācijā paredzēts segt ceļa izdevumus un ierobežotā laikā arī uzturēšanās izdevumus apmācību vietā. Aktivitātes Pieredzes apmaiņa realizācijas laiks ir plānots līdz 2011. gada septembrim. Kopumā, vērtējot līdzšinējo pieredzi ESF projektā „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”, lai gan ir dažas individuālas iebildes un arī trūkumi, var ar pārliecību teikt, ka Latvijas veselības aprūpes jomas speciālistiem līdz šim nekad nav bijis tik vispusīgs atbalsts viņu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un izaugsmes iespējas un ar to saistītais finansiālais smagums vienmēr ir gūlies uz pašu darītāju pleciem. Nu šī nasta ir vismaz uz laiku piepacelta un atvieglo jau tāpat ne visai vieglo profesionālā darba dzīvi.
 
Eksperte Kamena Kaidaka

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: